شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
ميخوام ببينم کي اينجا باهوشه
اسپايکا
هيچ کي نگه من ميخوام بگم :دي
اسپايکا
5 مين دارم روش فک مي کنم هيچي انگار نه انگار...
اوناهان اونجاس من پيداش کردم
اسپايکا
کو؟
ااااا نمي بيني
اسپايکا
نه! :) شوما ميبيني؟
اي بابا گوشه عکس /از کادر بيرونه سمت چپ:))))))))
اسپايکا
آهان ديديمش خخخخخخ
چي ميگين شما؟؟
هيچ کس نميتونه بگه خودتون رو زحمت ندين!
به افراد نگاه کنيد
ساعت ویکتوریا
*** مهدي ***
رتبه 0
0 برگزیده
418 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top