شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
آري! از آن زمان که فرياد سرخ خون از گلوي عاشورا برخاست، پژواکي در قله ‏هاي بلند اعصار و قرون در افتاد که تا آن سوي مرز ابديّت طنين افکند و در سينه سوزان عاشقان ايثار و شهادت جاودانه شد.
mp3 player شوکر
*** مهدي ***
رتبه 0
0 برگزیده
418 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top